HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op 25 juni 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32147447. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen mij, Roy Ishak, en jou, de opdrachtgever, die aangeeft dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Inhoud:

 1. Geheimhouding
 2. Oriëntatiegesprek en offerte
 3. Opdrachtbevestiging
 4. Uitvoering van onze overeenkomst
 5. Wijziging van onze overeenkomst
 6. Concepttekst en correctieronde
 7. Tarieven
 8. Aansprakelijkheid
 9. Overmacht
 10. Auteursrecht
 11. Betaling
 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Geheimhouding


 • Ik verplicht mij tot geheimhouding van al je gegevens, waarvan ik weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Ook na beëindiging van de opdracht.

2. Oriëntatiegesprek en offerte


 • Een oriënterend gesprek is kosteloos. Als ik tijdens dit gesprek moet ingaan op mogelijke oplossingen, dan is er sprake van een werkbespreking en breng ik, mits ik dit tijdens het gesprek aangeef, wel kosten in rekening.
 • Mijn offertes zijn vrijblijvend en één maand geldig, tenzij de offerte een ander termijn voor aanvaarding stelt. Een offerte die ik uitbreng in competitie (bijvoorbeeld voor een pitch) is ook vrijblijvend en geldt tot je een besluit neemt in de competitie, maar niet langer dan twee maanden.
 • Uitgebreide offertes breng ik in rekening, mits ik dit vooraf aangeef. De hierin genoemde voorstellen mag je dan gebruiken, ook als je die door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen blijven de geleverde voorstellen mijn eigendom en worden die tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
 • Je kunt mij niet aan mijn offertes houden, wanneer je redelijkerwijs kunt begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Opdrachtbevestiging


 • Een opdracht komt tot stand als je een offerte, die ik uitbreng n.a.v. een e-mail of (telefonisch) gesprek, ondertekent en ik deze ondertekende offerte elektronisch, per post of persoonlijk van je ontvang.
 • Als je mijn offerte elektronisch bevestigt, dan is een handtekening niet vereist om tot een rechtsgeldige overeenkomst te komen, mits ik de offerte in de mail zelf en deze algemene voorwaarden als bijlage naar je verstuur.
 • Bij mondelinge en telefonische opdrachten gelden dezelfde voorwaarden als bij een soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders afspreken. Als er geen soortgelijke voorgaande opdracht is, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

4. Uitvoering van onze overeenkomst


 • Ik voer de opdracht uit in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de richtlijnen van de briefing.
 • Als je mij de gegevens die ik nodig heb voor de uitvoering van onze overeenkomst niet (tijdig) verstrekt en/of een te leveren tekst, advies of cursus niet aanneemt c.q. accepteert, dan kan ik, zonder dat hiervoor schriftelijke ingebrekestelling nodig is, de uitvoering opschorten of indien gerechtvaardigd ontbinden, en de directe en indirecte kosten die voortvloeien uit de vertraging in rekening brengen. In dit geval zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 • Ik ben gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Wijziging van onze overeenkomst


 • Als je de oorspronkelijke opdracht wilt wijzigen of aanvullen nadat de opdrachtbevestiging is verstrekt, dan is er sprake van een aanvullende opdracht die ik op verzoek apart offreer.
 • Als je de opdracht wijzigt, uitstelt of annuleert, dan ben ik niet verplicht om onaffe teksten, adviezen of cursussen te leveren. Ik heb wel recht op betaling voor het werk dat ik al heb verricht en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. Concepttekst en correctieronde


 • Bij levering van tekst of geschreven advies betreft onze overeenkomst de levering van een concepttekst en één correctieronde naar aanleiding van je feedback.
 • Meerdere correcties of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en factureer ik apart, tenzij wij vooraf iets anders afspreken.
 • Als je mijn geleverde concepttekst wilt laten corrigeren of wijzigen, dan moet je de gewenste correcties of wijzigingen binnen zeven dagen na levering van de concepttekst aan mij doorgeven. Na deze termijn ga ik ervan uit dat je akkoord bent met de levering.
 • Bij actuele teksten voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium c.q. van de editie of uitzending waarvoor de tekst bestemd is. In dat geval moet je vóór deze termijn de gewenste correcties of wijzigingen aan mij doorgeven.

7. Tarieven


 • Ik hanteer een uurtarief van € 100,–, tenzij onze overeenkomst anders aangeeft.
 • Voor werk dat ik binnen de standaardlevering van minstens vijf werkdagen na onze overeenkomst moeten leveren, reken ik een extra vergoeding van € 50,– per uur.
 • In de offerte en factuur vermeld ik honorarium, bureaukosten, reiskosten en de kosten van derden, indien van toepassing, afzonderlijk. Alle tarieven zijn inclusief het geldende btw-tarief, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

8. Aansprakelijkheid


 • Ik ben niet verantwoordelijk voor de gevolgen van incorrecte informatie en materialen die je verstrekt.
 • Je hebt als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit. Je vrijwaart mij tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving, tenzij ik opzet of zware nalatigheid vertoon.
 • In geval van opzet of zware nalatigheid van mijn kant, waaronder begrepen het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van de in de overeenkomst gesloten verplichtingen, blijft de aansprakelijkheid per overeenkomst beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief btw, met een maximum van € 1.000,– (zegge: duizend euro). Mijn aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.
 • Je draagt zelf het risico voor de schade die je kunt lijden ten gevolge van de elektronische verzending of andere transportwijze van informatie, en voor de eventuele schade die aan het gebruik van een geleverde tekst of vertrekt advies kunnen worden toegeschreven.

9. Overmacht


 • Als ik door ziekte of een andere overmachtssituatie de overeengekomen verplichtingen niet kan nakomen, stel ik je direct op de hoogte.
 • Tijdens de overmachtsperiode worden mijn verplichtingen opgeschort. Als vastgesteld wordt dat de overmachtsperiode langer dan twee maanden zal duren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 • Je bent verplicht het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en dit deel te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

10. Auteursrecht


 • Zodra de opdracht naar tevredenheid afgerond en/of geheel betaald is, draag ik het auteursrecht van de geleverde teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet over aan jou.
 • Ik behoud het recht mijn werk te publiceren voor promotionele doeleinden.
 • Alle bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op teksten die ik van derden betrekt. Ik garandeer daarbij dat je recht hebt op bovengenoemd gebruik.

11. Betaling


 • Je dient de betaling, in de valuta waarin gefactureerd is, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op IBAN-nummer NL40 INGB 0004 9032 32 zonder je op enige korting, verrekening en/of opschorting te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Bij opdrachten met een uitvoeringstermijn van meer dan één maand kan ik verzoeken de betaling in termijnen te ontvangen.
 • De betalingsverplichting geldt ook als je geen gebruikmaakt van de geleverde teksten.
 • Bij betalingen die je niet binnen 30 dagen na de factuurdatum voldoet, kan ik het factuurbedrag verhogen met de wettelijke rente vanaf de 30ste dag na de factuurdatum. In dit geval is geen aparte ingebrekestelling nodig, zijn mijn vorderingen op jou direct opeisbaar en kan ik verdere leveringen staken.
 • Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten die zijn ontstaan doordat je de betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, zijn voor jouw rekening en bedragen minstens 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro (exclusief btw).

12. Toepasselijk recht en geschillen


 • Op iedere overeenkomst tussen jou en mij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Wij zullen een geschil dat samenhangt met of voortvloeit uit deze overeenkomst allereerst in onderling overleg proberen te beslechten.
 • Als blijkt dat het onmogelijk is om een geschil als hiervoor bedoeld te beslechten, dan wordt dat geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in mijn arrondissement.